(1)
Nguyễn, T. N. H.; Đỗ , H. K. .; Đào , M. T. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BƯỚC MỘT CETUXIMAB KẾT HỢP HÓA TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ VẢY VÙNG ĐẦU CỔ TÁI PHÁT, DI CĂN. VMJ 2024, 535.