(1)
Vũ , T. H. .; Nguyễn, T. T. .; Trịnh , L. H. .; Nguyễn, T. L. .; Lương , T. L. A. .; Hồ , T. K. T. . KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH NGUY CƠ UNG THƯ VÚ BẰNG PHẦN MỀM CANRISK. VMJ 2024, 535.