(1)
Nguyễn, T. K. O. .; Nguyễn, A. T. .; Nguyễn , T. A. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ SỌ NÃO Ở BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH THÙY THÁI DƯƠNG. VMJ 2024, 535.