(1)
Nguyễn, T. T. N. .; Nguyễn, V. Đoàn . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẢN VỆ Ở BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI. VMJ 2024, 535.