(1)
Nguyễn, N. T.; Trần , H. T. .; Hà, T. H. . TỶ LỆ TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN NGỘ ĐỘC CẤP HÓA CHẤT DIỆT CỎ DIQUAT VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN. VMJ 2024, 535.