(1)
Đặng , V. Đức .; Nguyễn, T. T. .; Bùi , T. D. .; Lưu , Q. M. . ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO CẤP CỨU, ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO CẤP. VMJ 2024, 535.