(1)
Bạch , Q. K. .; Bùi , T. V. N.; Nguyễn, H. T. .; Vũ , Đức B. . NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH VI KHUẨN - VI NẤM GÂY NHIỄM TRÙNG HUYẾT TẠI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TW GIAI ĐOẠN 2019 - 2021. VMJ 2024, 535.