(1)
Nguyễn, T. T. H. .; Đỗ, T. Đạt .; Phan , T. H. T. . KẾT QUẢ SẢN KHOA CỦA SẢN PHỤ VỊ THÀNH NIÊN SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2022. VMJ 2024, 535.