(1)
Phạm, T. T. T.; Nguyễn, T. Đạt; Nguyễn, H. Q.; Nguyễn, Q. Đại; Phạm, X. T.; Nguyễn, T. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ CÁC THÔNG SỐ HUYẾT ĐỘNG Ở BỆNH NHÂN SỐC GIẢM THỂ TÍCH ĐO BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRỞ KHÁNG LỒNG NGỰC. VMJ 2024, 535.