(1)
Nguyễn, Q. R.; Lại, B. N.; Lê, N. T.; Phạm, N. Q. KẾT QUẢ TÁI TẠO KHUYẾT HỔNG XƯƠNG HÀM DƯỚI BẰNG VẠT XƯƠNG MÁC CÓ SỬ DỤNG MÁNG HƯỚNG DẪN PHẪU THUẬT. VMJ 2024, 535.