(1)
Ngô, T. A.; Nguyễn, Q. H.; Đào, H. H.; Nguyễn, T. Đông; Trần, Q. T.; Hoàng, A. T.; Hà, H. N.; Đặng, C. H.; Hà, Đức L. PHẪU THUẬT HYBRID ĐIỀU TRỊ BỆNH MẠCH CHI DƯỚI PHỨC TẠP. VMJ 2024, 535.