(1)
Lâm, V. N.; Nguyễn, H. T. ĐIỀU TRỊ PHỒNG ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG – CHẬU BẰNG KỸ THUẬT CAN THIỆP NỘI MẠCH BẢO TỒN ĐỘNG MẠCH CHẬU TRONG . VMJ 2024, 535.