(1)
Nguyễn, Đỗ N.; Nguyễn, D. T. SUY CẦU NỐI ĐỘNG – TĨNH MẠCH DÙNG CHẠY THẬN CHU KỲ SỰ PHỨC TẠP VÀ KẾT QUẢ XỬ TRÍ. VMJ 2024, 535.