(1)
Đỗ, M. H.; Phạm, T. D.; Trần, V. T.; Võ , N. C. T. ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA SỐ LƯỢNG TIỂU CẦU Ở BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN. VMJ 2024, 535.