(1)
Đinh, N. S.; Nguyễn, H. L.; Phan, T. L. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CỘNG HƯỞNG TỪ Ở BỆNH NHÂN THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM L4L5 ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI QUA ĐƯỜNG LIÊN BẢN SỐNG. VMJ 2024, 535.