(1)
Nguyễn, T. K. H.; Phan, T. C.; Lê, T. P. HỘI CHỨNG CHÂN KHÔNG YÊN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ. VMJ 2024, 535.