(1)
Nhuien, V. K.; Mai, Q. T.; Nguyễn, V. H. LÁC NGOÀI PHÂN KỲ QUÁ MỨC: ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG. VMJ 2024, 535.