(1)
Trần, T. H. P.; Nguyễn, T. H.; Trần, N. M. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC THÀNH TĨNH MẠCH TINH Ở NGƯỜI BỆNH GIÃN TĨNH MẠCH TINH. VMJ 2024, 535.