(1)
Nguyễn, T. H. T.; Trần, T. H. THỰC HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN HIV/AIDS CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG. VMJ 2024, 535.