(1)
Phan, H. G.; Vũ, Đức T.; Vũ, Đăng L.; Trương, H. Đức; Trịnh, Đình H. NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ TRĨ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÚT MẠCH. VMJ 2024, 535.