(1)
Nguyễn, T. T. U.; Đinh, X. H.; Nông, P. M. ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG TỈNH PHÚ THỌ. VMJ 2024, 535.