(1)
Cáp, V. N.; Nguyễn, Đình D.; Cao, T. N. THỰC TRẠNG SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH TRÌ HÀ NỘI NĂM 2023 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. VMJ 2024, 535.