(1)
Nguyễn, H. Đông; Nguyễn, T. K. O.; Nguyễn, T. H.; Phạm, Đình M.; Lê, H. B. N. ÁP DỤNG HƯỚNG DẪN EP15A3 CỦA CLSI TRONG XÁC NHẬN PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG PHENYLALANINE TRÊN HỆ THỐNG VICTOR 2D CỦA PERKIN ELMER. VMJ 2024, 535.