(1)
Phạm, N. X. N.; Nguyễn, T. B.; Nguyễn, N. L. M. A. KHẢO SÁT CÁC BỆNH CẢNH LÂM SÀNG Y HỌC CỔ TRUYỀN TRÊN NGƯỜI BỆNH MẤT NGỦ KHÔNG THỰC TỔN HẬU COVID-19. VMJ 2024, 535.