(1)
Vũ, T. T.; Lương, Q. C.; Bùi, T. H. G.; Trần, H. T. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHIẾN LƯỢC THỞ MÁY ĐẾN TỶ LỆ TỬ VONG BỆNH NHÂN SUY HÔ HẤP CẤP TIẾN TRIỂN. VMJ 2024, 535.