(1)
Nguyễn , V. T. .; Trần, H. T. .; Hà, T. H. LIỆU PHÁP NHŨ TƯƠNG LIPID 20% ĐƯỜNG TĨNH MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC CẤP. VMJ 2024, 535.