(1)
Giáp, Ánh T.; Nguyễn , V. H.; Nguyễn , T. T. . PHÂN LOẠI TOAST VÀ MỘT SỐ BIẾN THỂ GEN LIÊN QUAN ĐẾN QUÁ TRÌNH ĐÔNG MÁU Ở NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU NÃO TRẺ TUỔI. VMJ 2024, 535.