(1)
Nguyễn , T. D. .; Nguyễn , D. L. .; Bùi , V. G. .; Nguyễn , T. L. . GIÁ TRỊ CỦA PHƯƠNG PHÁP SINH THIẾT LÕI CÁC TỔN THƯƠNG TUYẾN VÚ CÓ VÔI HÓA NGHI NGỜ DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM. VMJ 2024, 535.