(1)
Vũ , M. T. .; Đỗ , Đức P.; Lưu , V. T. .; Hoàng, H. V. .; Lê, M. H. .; Nguyễn , Đức H. .; Duong , Đức L. . KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN RĂNG HÀM MẶT ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TẠI CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH RĂNG HÀM MẶT. VMJ 2024, 535.