(1)
Nguyễn , V. T. .; Ngô , Q. Đạt .; Nguyễn , H. T. .; Nguyễn , H. N. T. . XÂY DỰNG KỸ THUẬT QPCR DÙNG CHẤT HUỲNH QUANG SYBR GREEN ĐỊNH LƯỢNG DNA EBV. VMJ 2024, 535.