(1)
Trương, V. H. .; Trần , C. V. .; Nguyễn , H. S. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH LANG BEN Ở TRẺ NHŨ NHI TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG. VMJ 2024, 535.