(1)
Nguyễn , H. P.; Phùng , N. T. N.; Đỗ , C. V. . CHỈ ĐỊNH VÀ KẾT QUẢ LỌC MÁU LIÊN TỤC Ở TRẺ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE. VMJ 2024, 536.