(1)
Phạm , T. Q.; Đỗ , A. T. .; Trần , T. . ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ PHÁC ĐỒ REGORAFENID TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG GIAI ĐOẠN MUỘN. VMJ 2024, 536.