(1)
Hồ , V. H. .; Trần , T. T. T.; Nguyễn , T. K. .; Nguyễn , T. Đạt . ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TRONG SỬ DỤNG BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LONG KHÁNH NĂM 2023. VMJ 2024, 536.