(1)
Nguyễn , T. T. .; Nguyễn , C. T. .; Nguyễn , Đình Q. .; Bùi , T. H. G. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ THÔNG SỐ HUYẾT ĐỘNG ĐƯỢC ĐO BẰNG USCOM Ở BỆNH NHÂN PHẢN VỆ. VMJ 2024, 536.