(1)
Phan , Đình P. .; Nguyễn , M. H. . GIÁ TRỊ CỦA NGHIỆM PHÁP ADENOSINE TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT CƠN AVNRT VÀ AVRT XUÔI CHIỀU (ORT). VMJ 2024, 536.