(1)
Trịnh, H. A. .; Đinh , D. H. .; Trịnh , Đình H. . NHẬN XÉT SỰ CẢI THIỆN SỨC KHOẺ QUANH RĂNG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG. VMJ 2024, 536.