(1)
Trần , Đình T. .; Lại , V. H. .; Trần , H. T. .; Bùi , T. H. .; Nguyễn , P. T. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỬ DỤNG THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC NEOMIL NANO LÊN TÌNH TRẠNG NHÂN TRẮC DINH DƯỠNG, CÔNG THỨC MÁU, ALBUMIN HUYẾT THANH, NHẰM TĂNG CƯỜNG SỨC KHOẺ CHO NGƯỜI GẦY (BMI<18,5) NHÓM TUỔI TRUNG NIÊN. VMJ 2024, 536.