(1)
Nguyễn , T. G. .; Nguyễn , T. H. .; Nguyễn , M. T. . NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, X-QUANG, MÔ BỆNH HỌC VÀ HOÁ MÔ MIỄN DỊCH U THẦN KINH NỘI TIẾT PHỔI. VMJ 2024, 536.