(1)
Nguyễn , T. M. T.; Lê, G. N. .; Nguyễn , T. H. .; Lê, V. S. .; Nguyễn , T. L. H. .; Nguyễn , T. T. .; Hoàng, X. L. .; Nguyễn, V. L. .; Nguyễn , T. H.; Nguyễn , T. H. .; Nguyễn , C. P. .; Vũ , S. N. . THỰC TRẠNG KHUYẾT TẬT VÀ NHU CẦU PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN NĂM 2022. VMJ 2024, 536.