(1)
Trần , B. T. .; Phùng, N. T. N. ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG BỎNG TRẺ EM. VMJ 2024, 536.