(1)
Cung, H. S.; Trần, T. H. L.; Trần, V. H.; Lý, M. Đức. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẬT KHÚC XẠ BẰNG PHẪU THUẬT CLEAR. VMJ 2024, 537.