(1)
Nguyễn, Đình M.; Vũ, N. D. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ 3.0 TESLA TRONG UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT. VMJ 2024, 537.