(1)
Đỗ, T. N.; Phạm, N. Đông. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U BÌ KẾT GIÁC MẠC BẰNG PHẪU THUẬT GHÉP GIÁC MẠC LỚP TRƯỚC SÂU. VMJ 2024, 537.