(1)
Đinh, V. H.; Huỳnh, N. L.; Nguyễn, Đình K. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH CỤC BỘ PHỨC TẠP. VMJ 2024, 537.