(1)
Nguyễn, H.; Đỗ, Đức M. THÔNG BÁO CA LÂM SÀNG TẮC RUỘT NON DO UNG THƯ XOANG LÊ DI CĂN PHỔI, GAN, RUỘT NON. VMJ 2024, 537.