(1)
Nguyễn, H. P.; Phùng, N. T. N. PHƯƠNG THỨC VÀ BIẾN CHỨNG LỌC MÁU LIÊN TỤC Ở TRẺ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE. VMJ 2024, 537.