(1)
Nguyễn, T. N.; Phạm, D. D.; Đỗ, H. H.; Nguyễn, D. H. GIÁ TRỊ CỦA CHỌC HÚT KIM NHỎ QUA SIÊU ÂM NỘI SOI TRONG CHẨN ĐOÁN TỔN THƯƠNG TỤY TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ 2024, 538.