(1)
Nguyễn, T. P.; Nguyễn, T. Đức; Dương, T. L. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ IMATINIB TRÊN BỆNH NHÂN U MÔ ĐỆM ĐƯỜNG TIÊU HÓA (GISTS) TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ 2024, 538.