(1)
Đỗ, M. H.; Vũ, V. C.; Hoàng, H. Đức; Nguyễn, Đình Đức; Lê, T. A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƠM XI MĂNG SINH HỌC CÓ BÓNG ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỆNH XẸP ĐỐT SỐNG THẮT LƯNG THẤP CÓ LOÃNG XƯƠNG NẶNG. VMJ 2024, 538.